SAP优化需求CheckList

一、优化需求清单

        描述需求调研背景、需求实施后的预估效果;关联原始需求文档

二、设计方案

        标注原始需求bug点,供开发顾问实施修复

三、程序清单

        记录相关需求所涉及的所有的程序以及修改点,所有的程序标记开发顾问特有标签

四、技术测试报告

        对需求进行技术性测试避免程序移交业务顾问测试出现重大阻断性BUG

五、请求传输

        记录需求传输请求号、请求描述

六、发版计划

        对发版时间进行排期、按照计划执行避免与其他发版任务冲突

七、发版后验证报告

        发版后需对发版需求进行初步验证、避免测试环境与生产环境差异导致程序无法正常运行;及时发现问题并进行修复;避免重大事故发生

RIPRO主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
SapiBook » SAP优化需求CheckList

发表评论